Współpraca ponadnarodowa
Współpraca ponadnarodowa

Współpraca ponadnarodowa

Partnerzy:
Uniwersytet w Padwie (Włochy): jeden z najstarszych europejskich uniwersytetów o wysokiej renomie w zakresie nauk rolniczych. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt współpracuje z Wydziałem Agronomii, Żywności, Zasobów Naturalnych, Zwierząt i Środowiska Naturalnego w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej i kształcenia kadr. Wydział prowadzi 200 projektów badawczych z 20 krajami z całego świata. Posiada w pełni wyposażone laboratoria badawcze i farmę doświadczalną „Lucio Toniolo”.

Uniwersytet w Wageningen (Holandia)
: jedna z najlepszych uczelni z zakresu nauk przyrodniczych na świecie. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt współpracuje z Wydziałem Nauk o Zwierzętach w oparciu o formalną umowę o współpracy w zakresie kształcenia kadr i działalności naukowej, której efektem są wspólne prace publikacje na łamach renomowanych czasopism naukowych. Prowadzi ponad 3 tysiące projektów badawczych na całym świecie, w tym 54 z Polską i unikatowy program badawczo-edukacyjny WaCASA. Prowadzi Centralny Instytut Weterynaryjny.

W ramach zadania Przygotowanie i realizacja specjalności Animal Production Management pracownicy naukowo-dydaktyczni związani z katedrami, które realizują zajęcia w ramach specjalności, mogą ubiegać się o wyjazd na wizytę studyjną do Partnera zagranicznego. Partnerzy zadeklarowali możliwość przyjęcia 4-8 osób na kilkudniowe wyjazdy. W trakcie wizyt można zaplanować m.in.:

- obserwację prowadzenia zajęć anglojęzycznych na specjalnościach pokrewnych do Animal Production Management,

- spotkanie z koordynatorami przedmiotów lub kierunków,

- przegląd materiałów dydaktycznych i sylabusów przedmiotów na specjalności.

Regulamin wyjazdu dla pracowników naukowo-dydaktycznych (do pobrania)

Załącznik 1 Wniosek na wyjazd za granicę

Załącznik 2 Potwierdzenie wyjazdu

Załącznik 3 Sprawozdanie z wyjazdu

Umowa uczestnictwa w projekcie dla pracowników naukowo-dydaktycznych z załącznikami (do pobrania)

Poznane metody dydaktyczne i techniki pracy adaptujemy do potrzeb nauczania zootechniki w Polsce, tworząc nowoczesną specjalność odpowiadającą potrzebom wielkopolskiego rynku pracy. Ponieważ wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, doskonała znajomość fachowego słownictwa umożliwi absolwentowi Animal Production Management pracę we wszystkich firmach z kapitałem zagranicznym lub współpracujących ściśle z zagranicą.

Współpraca ponadnarodowa
Biuro Projektu w Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. W ojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. 61 846 61 76 projekt strony www.artso.pl